OBCHODNÍ PODMÍNKY
obchodní společnosti
KAIA & KAIA GROUP s.r.o.
IČO: 087 62 651
sídlo: Lidická 700/19, 602 00 Brno-Veveří
zapsaná u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. C 115130
zastoupena jednatelem Janou Šimko
bankovní spojení: 5800492309/0800, účet vedený u České spořitelny, a.s.


1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti KAIA & KAIA GROUP s.r.o., se sídlem Lidická 700/19, 602 00 Brno-Veveří, identifikační číslo: 087 62 651, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 115130, provozovna a doručovací adresa: Modřická 344/65, 619 00 Brno – Přízřenice, e-mail: objednavky@kaiaelite.cz, tel.: 722 909 944 (cena dle běžného tarifu) (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím elektronických komunikačních prostředků.

1.2. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.kaiaelite.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky.

1.3. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

1.4. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.5. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít pouze v českém jazyce.

1.6. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.


2. INFORMACE O ZBOŽÍ A CENÁCH

2.1. Informace o zboží, fotky zboží včetně uvedení cen jednotlivého zboží a jeho hlavních vlastností a pokynů pro údržbu, jsou uvedeny na webové stránce.

2.2. Prodávající není plátcem daně z přidané hodnoty.

2.3. U každého jednotlivého zboží je na webových stránkách uveden jeho popis, velikost, barvy a cena.

2.4. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, po kterou jsou zobrazovány na webových stránkách. Toto ustanovení nevylučuje sjednání kupní smlouvy za individuálně sjednaných podmínek.

2.5. Informace o rozměrech zboží jsou pouze orientační a prodávající nenese odpovědnost za správnost těchto údajů. Veškerá prezentace zboží umístěná na webových stránkách je informativního charakteru, nejedná se o návrh na uzavření smlouvy a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží, ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

2.6. Kupující bere na vědomí, že webové stránky nemusí být dostupné nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob. Prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webových stránek nebo v důsledku jejich užití v rozporu s jejich určením.


3. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

3.1. Kupující provádí objednávku zboží vyplněním objednávkového formuláře umístěného na webových stránkách, a to bez registrace. Při zadávání objednávky si kupující vybere zboží, počet kusů daného zboží a dále zvolí způsob platby a doručení (dále společně jen „objednávka“).

3.2. Před odesláním objednávky je kupujícímu umožněno kontrolovat a měnit údaje, které do objednávkového formuláře vložil. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko "odeslat objednávku". Až v tuto chvíli je zboží rezervováno pro kupujícího, do té doby je zboží k dispozici dalším případným kupujícím, ačkoli je vložené v košíku.

3.3. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři a potvrzení kupujícího o tom, že se seznámil a souhlasí s těmito obchodními podmínkami a Zásadami zpracování osobních údajů. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné.

3.4. Neprodleně po obdržení objednávky zašle prodávající kupujícímu potvrzení o obdržení objednávky na e-mailovou adresu, kterou kupující při objednání zadal do objednávkového formuláře. Toto potvrzení se považuje za uzavření smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím. Přílohou potvrzení jsou tyto obchodní podmínky.

3.5. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky.

3.6. Zasláním objednávky kupující souhlasí, že se seznámil s pokyny pro údržbu zboží, které jsou dostupné na webových stránkách a jejichž úplné znění zašle prodávající kupujícímu spolu s informací o odeslání zboží na jeho e-mailovou adresu.

3.7. V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže prodávající splnit, zašle kupujícímu na jeho e-mailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh na uzavření kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením kupujícího o přijetí této nabídky zaslaném prodávajícímu na jeho e-mailovou adresu.

3.8. Všechny objednávky přijaté prodávajícím jsou závazné. Kupující může zrušit objednávku prostřednictvím e-mailu prodávajícího uvedeného v těchto obchodních podmínkách. V případě, že je objednávka již v procesu expedice, má prodávající nárok na kompenzaci nákladů spojených s přípravou vyřízení objednávky, zejména požadovat náklady spojené s dodáním zboží (balné a poštovné), byly-li již vynaloženy prodávajícím.

3.9. V případě, že došlo ke zjevné technické chybě na straně prodávajícího při uvedení ceny zboží na webových stránkách nebo v průběhu objednávání, není prodávající povinen dodat kupujícímu zboží za tuto zcela zjevně chybnou cenu. Prodávající informuje kupujícího o chybě bez zbytečného odkladu a zašle kupujícímu na jeho e-mailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh na uzavření kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením kupujícího o přijetí této nabídky zaslaném prodávajícímu na jeho e-mailovou adresu.

3.10. Prodávající si vyhrazuje právo neuzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily své povinnosti vůči prodávajícímu a kupující bere výslovně na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s výše uvedenými osobami.

3.11. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory), hradí kupující sám. Tyto náklady se neliší od základní sazby.


4. DOPRAVA A NÁKLADY SPOJENÉ S DODÁNÍM ZBOŽÍ

4.1. Volba způsobu dodání se provádí během objednávání zboží. Zboží je kupujícímu dodáno:
4.1.1. na adresu určenou kupujícím v objednávce,
4.1.2. prostřednictvím výdejny zásilek na adresu výdejny, kterou kupující v objednávce určil nebo
4.1.3. osobním odběrem v provozovně prodávajícího.

4.2. Náklady na dodání zboží v případě objednávek do 998,- Kč hradí kupující.

4.3. Náklady na dodání zboží v případě objednávek od 999,- Kč hradí prodávající.

4.4. Aktuální výše nákladů na dodání zboží je uvedena na webových stránkách v sekci „Doprava a platba“. Náklady na dodání zboží v závislosti na způsobu odeslání a převzetí zboží jsou dále uvedeny v objednávce a v potvrzení objednávky prodávajícím. Prodávající zasílá zboží prostřednictvím výdejny zásilek doručovací společnosti Zásilkovna s.r.o., IČO: 284 08 306, se sídlem Lihovarská 1060/12, Libeň, 190 00 Praha 9 (dále jen „Zásilkovna“) a dodáním zboží na adresu určenou kupujícím prostřednictvím České pošty, s.p. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

4.5. Není-li dále uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

4.6. Informace o nákladech spojených s dodáním zboží uvedené v objednávce platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

4.7. Prodávající dodá zboží kupujícímu kompletní, ve lhůtě, která je uvedena u jednotlivého zboží jako lhůta dodání. Je-li zboží možno vložit do košíku je „skladem“ a prodávající odešle zboží nejpozději do 2 pracovních dnů od uzavření kupní smlouvy. Nelze-li zboží vložit do košíku, zboží není v požadovaném množství skladem a o jeho dostupnosti se může dotázat kupující prostřednictvím e-mailové adresy prodávajícího. V případě, že část objednávky není skladem, je odeslána celá objednávka najednou až po její kompletaci. V případě, že kupující požaduje odeslání části objednávky zvlášť, má prodávající možnost požadovat úhradu na druhé vynaložené náklady na dodání zboží.

4.8. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení zboží kupujícímu. Nepřevezme-li kupující zboží v dohodnuté době, je prodávající oprávněn poté, co kupujícího prokazatelně e-mailem upozorní a poskytne mu novou přiměřenou lhůtu pro převzetí, zboží znovu prodat. Náklady na uskladnění a náklady marného dodání zboží z důvodu nedostatku součinnosti na straně kupujícího v nezbytně nutné výši je prodávající oprávněn vůči kupujícímu započíst na výtěžek prodeje.

4.9. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a co nejdříve zboží překontrolovat. Reklamaci obsahu zásilky či jejího poškození může kupující u podávajícího uplatnit do 24 hodin od jejího převzetí. V případě viditelného poškození zásilky doporučuje prodávající kupujícímu sepsat s přepravcem zápis o škodě. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Převzetím zboží kupující stvrzuje neporušenost zásilky a na případnou pozdější reklamaci ohledně poškození obalu zásilky nemůže být brán zřetel. Tímto nejsou dotčena práva kupujícího z odpovědnosti za vady zboží a další práva kupujícího vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

4.10. Odpovědnost za nahodilou zkázu, poškození či ztrátu zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží nebo okamžikem, kdy měl kupující povinnost zboží převzít, ale v rozporu s kupní smlouvou tak neučinil.


5. PLATEBNÍ PODMÍNKY

5.1. Zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit následujícími způsoby:
5.1.1. bezhotovostně převodem na bankovní účet prodávajícího č. 5800492309/0800, vedený u České spořitelny, a.s. (dále jen „účet prodávajícího“) nebo
5.1.2. bezhotovostně platební kartou v platební bráně ComGate* - nejrychlejší způsob zaplacení online. Do rozhraní platební brány ComGate zadáte číslo karty, datum platnosti a CVC kód – tři čísla, která najdete v podpisovém proužku na zadní straně karty. Vše je zabezpečeno standardem 3D Secure, a tak budete nejspíš požádáni o zadání číselného kódu, který obdržíte SMSkou od své banky.

*Online platby pro nás zajišťuje platební brána ComGate. Poskytovatel služby, společnost ComGate Payments, a.s., je licencovaná Platební instituce působící pod dohledem České národní banky. Platby probíhající skrze platební bránu jsou plně zabezpečeny a veškeré informace jsou šifrovány. Kontakty: ComGate Payments, a.s., Gočárova třída 1754 / 48b, Hradec Králové E-mail: platby-podpora@comgate.cz Tel: +420 228 224 267

5.2. V případě platby prostřednictvím platební brány postupuje kupující podle pokynů příslušného poskytovatele elektronických plateb.

5.3. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na bankovní účet prodávajícího. Při úhradě kupní ceny je kupující povinen uvést variabilní symbol platby, který mu je zaslán v samostatném e-mailu Pokyny k platbě. Neuvede-li kupující při úhradě kupní ceny variabilní symbol, je povinen úhradu kupní ceny prodávajícímu prokázat.

5.4. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

5.5. V případě, že kupující neuhradí objednávku včas dle čl. 5.3 a v době splatnosti uvedené v pokynech k platbě, je objednávka automaticky stornována a objednané zboží je vráceno do prodeje, pokud není mezi kupujícím a prodávajícím výslovně ujednáno jinak.

5.6. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

5.7. Po úhradě kupní ceny objednaného zboží vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Daňový doklad – fakturu zašle následně prodávající v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího. Kupující je povinen zkontrolovat správnost údajů uvedených na faktuře bez zbytečného odkladu po jejím přijetí.


6. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

6.1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu.

6.2. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 6.1 obchodních podmínek či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží.

6.3. Do okamžiku převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, při čemž použije tentýž platební prostředek, který použil kupující pro úhradu kupní ceny, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
6.4. Odstoupení od kupní smlouvy zašle kupující na e-mailovou objednavky@kaiaelite.cz nebo doručovací adresu provozovny prodávajícího uvedenou v těchto obchodních podmínkách. Vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy bude kupujícímu zaslán spolu s informací o odeslání zboží na jeho e-mailovou adresu.

6.5. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v čl. 6.2 obchodních podmínek.

6.6. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 6.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být kupujícím prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od doručení odstoupení od kupní smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující veškeré náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu. Prodávající nabízí pro vrácení zboží využití unikátního kódu 94029095 v síti Zásilkovny a zaslat zboží prodávajícímu zpět touto cestou. Aktuální výše nákladů za vrácení zboží přes zpětnou zásilku v síti Zásilkovny i postup vrácení je uvedeno na webových stránkách podávajícího. Náklady v případě podání v České republice, případně cenu vyšší u dalších zemí hradí kupující, a to odečtem této částky z hodnoty vráceného zboží.

6.7. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 6.2 obchodních podmínek vrátí prodávající kupujícímu peněžní prostředky přijaté od kupujícího včetně nákladů na dodání zboží do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím, případně na účet, ze kterého byly prodávajícímu peněžní prostředky zaslány, avšak pouze v případě, že kupující vrátí prodávajícímu do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy zakoupené zboží. Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí. Vrácení peněžních prostředků kupujícímu je možné pouze v případě, že je zboží nepoužívané, nepoškozené, neznečištěné, není vyprané, pozměněné nebo opotřebované a má původní visačky.

6.8. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

6.9. V případech, kdy má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, je prodávající také oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží kupujícím. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím, případně na účet, ze kterého byly prodávajícímu peněžní prostředky zaslány.

6.10. Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy z důvodu vyprodání zásob, nedostupnosti zboží, anebo v případě přerušení výroby či dovozu zboží výrobcem, dovozcem anebo dodavatelem zboží. Prodávající bezodkladně informuje kupujícího prostřednictví e-mailové adresy uvedené v objednávce a vrátí ve lhůtě 14 dnů od oznámení o odstoupení od kupní smlouvy všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, a to stejným způsobem, popřípadě způsobem určeným kupujícím.

6.11. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.


7. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

7.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).

7.2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:
7.2.1. má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží,
7.2.2. se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
7.2.3. zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

7.3. Prodávající neodpovídá za vady zboží v těchto případech:
7.3.1. je-li vada na zboží v době převzetí, a přesto bylo zboží používáno;
7.3.2. je-li vada na zboží v době převzetí a pro takovou vadu je sjednána sleva z kupní ceny;
7.3.3. vznikla-li vada na zboží jeho opotřebením způsobeným obvyklým užíváním, nebo vyplývá-li to z povahy věci (např. opotřebením materiálu, který podléhá odírání, tvořením žmolků, praním, vyšší mačkavostí apod.);
7.3.4. vznikla-li vada v důsledku nevhodně zvolené velikosti zboží (např. při zvolení malé velikosti se výrobek se nadměrně roztahuje a látka je namáhána);
7.3.5. vznikla-li vada nevhodným čištěním, aplikací čisticích prostředků ovlivňujících barevnou stálost, praním v pracích prostředcích obsahující optické zjasňovače barev, sušením sálavým teplem, v sušičce či fénem, zásahem kupujícího či mechanickým poškozením zboží;
7.3.6. vada vznikla v důsledku vnější události mimo vliv prodávajícího.

7.4. Vadu zboží je kupující povinen oznámit bezprostředně po převzetí zboží, případně bez zbytečného odkladu po jejím vzniku. Reklamace zboží může být zamítnuta v případě rozsáhlejšího poškození zboží vzniklém v důsledku včasného neoznámení vady.

7.5. V případě reklamace zboží kupujícím je prodávající povinen kupujícímu zaslat potvrzení o tom, kdy kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje, a to vše prostřednictvím adresy elektronické pošty prodávajícího a kupujícího.

7.6. Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího; to neplatí, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná.

7.7. Nemá-li zboží vlastnosti stanovené v čl. 7.2 obchodních podmínek, může kupující požadovat i dodání nového zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti zboží, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nového zboží, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit. Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového zboží bez vad, na výměnu jeho součásti nebo na opravu zboží, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit jeho součást nebo zboží opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy kupujícímu působilo značné obtíže.

7.8. Má-li kupující právo na odstranění vady, náleží mu i náhrada nákladů účelně vynaložených při uplatnění tohoto práva. Neuplatní-li však právo na náhradu do jednoho měsíce po uplynutí lhůty, ve které je třeba vytknout vadu, soud právo nepřizná, pokud prodávající namítne, že právo na náhradu nebylo uplatněno včas.

7.9. Pokud kupující před převzetím zboží o jeho vadě věděl nebo ji sám způsobil, není prodávající povinen nároku kupujícího vyhovět.

7.10. Prodávající nebo jím pověřený pracovník začne vyřizovat reklamaci zboží bez zbytečného odkladu po jejím oznámení kupujícím, je-li potřeba, tak předá zboží k odbornému posouzení. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bezodkladně, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace kupujícím, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy a kupující má právo od kupní smlouvy v tomto případě odstoupit. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy dojde projev vůle kupujícího (uplatnění práva z vadného plnění) prodávajícímu.

7.11. Prodávající informuje kupujícího o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně odůvodnění zamítnutí reklamace, a to vše prostřednictvím adresy elektronické pošty prodávajícího a kupujícího.


8. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

8.1. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží, včetně nákladů na jeho dodání, nejdříve však převzetím zboží.

8.2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku. Kupující na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

8.3. Smluvní strany si mohou veškerou písemnou korespondenci vzájemně doručovat prostřednictvím elektronické pošty.

8.4. Kupující doručuje prodávajícímu korespondenci na e-mailovou adresu prodávajícího uvedenou v těchto obchodních podmínkách nebo na kontakt uvedený na webových stránkách. Prodávající doručuje kupujícímu korespondenci na e-mailovou adresu uvedenou v objednávce.

8.5. Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy objednavky@kaiaelite.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

8.6. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

8.7. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je dle obecně závazných právních předpisů kontaktním místem k řešení spotřebitelských sporů on-line.

8.8. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.


9. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

9.1. Uvedením svých osobních údajů souhlasí kupující s jejich zpracováním a potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

9.2. Ochrana osobních údajů kupujícího je poskytována ve smyslu příslušných ustanovení Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES a obecně závazných právních předpisů České republiky, zejména zákona č. 110/219 Sb., o zpracování osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

9.3. Další informace o ochraně osobních údajů jsou uvedeny v Zásadách ochrany osobních údajů.


10. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

10.1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí vždy českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

10.2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení těchto obchodních podmínek.

10.3. Všechna práva k webovým stránkám prodávajícího, zejména autorská práva k obsahu, včetně rozvržení stránky, fotek, filmů, grafik, ochranných známek, loga a dalšího obsahu a prvků, náleží prodávajícímu. Je zakázáno kopírovat, upravovat nebo jinak používat webové stránky nebo jejich část bez souhlasu prodávajícího.

10.4. Kontaktní údaje prodávajícího: provozovna a doručovací adresa: Modřická 344/65, 619 00 Brno – Přízřenice, e-mail: objednavky@kaiaelite.cz, telefon: 722 909 944 (cena dle běžného tarifu).

10.5. Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti od 1. 10. 2021.


V Brně dne 30. 9. 2021