Zásady ochrany osobních údajů

1. Společnost KAIA & KAIA Group s.r.o., se sídlem Lidická 700/19, 602 00 Brno-Veveří, identifikační číslo: 087 62 651, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 115130 (dále jen „prodávající“ nebo „správce“) zpracovává ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)(dále jen „Nařízení“) a obecně závazných právních předpisů České republiky, zejména zákona č. 110/219 Sb., o zpracování osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, následující osobní údaje:

- jméno, příjmení
- e-mailovou adresu
- telefonní číslo
- adresu
 
2. Výše uvedené osobní údaje je nutné zpracovat pro odbavení objednávek a další plnění ze smlouvy, pokud mezi prodávajícím a fyzickou osobou (dále jen „kupující“) dojde k uzavření kupní smlouvy. Takové zpracování osobních údajů umožňuje čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení – zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy. Prodávající zpracovává tyto údaje rovněž za účelem vyřízení reklamace a evidence smlouvy a případného budoucího uplatnění a obranu práv a povinností smluvních stran. Uchování a zpracování osobních údajů je za výše uvedeným účelem po dobu 15 let od realizace poslední části plnění dle smlouvy, nepožaduje-li jiný právní předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší. Takové zpracování je možné na základě čl. 6 odst. 1 písm. c) a f) Nařízení – zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti a pro účely oprávněných zájmů správce. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže. Účelem zpracování osobních údajů je tedy vyřízení objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu. Při objednávce jsou vyžadovány výše uvedené osobní údaje fyzických osob, které jsou nutné pro vyřízení objednávky, poskytnutí uvedených osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či ji ze strany správce plnit a rovněž také vyřídit případné vrácení zboží či jeho reklamaci a s tím související administrativní kroky.
 
3. Veškeré osobní údaje, které kupující v rámci objednávky uvede, jsou důvěrné a bude s nimi takto zacházeno. Údaje o kupujícím nebudou použity prodávajícím k jiným účelům než pro plnění povinností prodávajícího z kupní smlouvy.
 
4. Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce) jsou osoby jsou osoby podílející se na dodání zboží a realizaci plateb na základě smlouvy se správcem (tedy poskytovatelé platební brány, dopravci, případně výrobci, bude-li zboží zasíláno přímo), dále osoby zajišťující služby provozování e-shopu (poskytovatel e-shopového řešení), zaměstnanci správce, kteří zajišťují vyřízení objednávky, dále účetní a její zaměstnanci zpracovávající daňovou a mzdovou agendu správce a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu správce.
 
5. Zpracování osobních údajů je prováděno správcem osobních údajů. Osobní údaje nebudou předány do třetích zemí mimo EU. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem.
 
6. Správce nemá osobu tzv. pověřence. Správce lze kontaktovat na e-mailové adrese objednavky@kaiaelite.cz či na tel. 722 909 944 (cena dle běžného tarifu).
 
7. Za podmínek stanovených v Nařízení má kupující právo zejména na:

- přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 Nařízení,
- opravu osobních údajů dle čl. 16 Nařízení, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 Nařízení,
- výmaz osobních údajů dle čl. 17 Nařízení,
- odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo e-mail správce uvedený v čl. 6 těchto zásad.
 
8. V případě, že by se kupující domníval, že prodávající provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu se zákonem, může se domáhat odstranění tohoto stavu. Kupující má podle Nařízení právo:

- vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 Nařízení,
- požadovat po správci informaci, jaké osobní údaje jsou zpracovávány,
- vyžádat si u správce přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
- požadovat po správci výmaz osobních údajů, výmaz bude proveden, pokud to nebude v rozporu s platnými právními předpisy nebo oprávněnými zájmy správce,
- na přenositelnost údajů, pokud se jedná o automatizované zpracování na základě souhlasu nebo z důvodu plnění smlouvy,
- požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů,
- na účinnou soudní ochranu, pokud má kupující, jehož osobní údaje jsou zpracovávány za to, že jeho práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování jeho osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením,
- podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.
 
9. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, zejména uzamknutím listinných zdrojů, a zabezpečení dat v el. podobě formou hesel i antivirových programů. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.
 
10. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře kupující potvrzuje, že se seznámil s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímá.
 
11. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na webových stránkách nejpozději v den změny platnosti předchozích podmínek.
 
12. Tyto Zásady ochrany osobních údajů nabývají účinnosti od 1. 5. 2021.
 
V Brně dne 1. 4. 2021